Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Základní informace

Název zařízení:   Dům klidného stáří, s. r. o.
Název služby:   Domov se zvláštním režimem
Sídlo:   Kraslická 26, 35703 Svatava
IČO:   26369427
    dkssocialni@gmail.com
Statutární zástupce:    Jaroslav Pokorný, jednatel
Zodpovědná osoba:   Ilona Valentíková, ředitelka
Sociální pracovnice:   Bc.Gabriela Langová
     
   

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním sociální služby Dům klidného stáří, s.r.o. – domov se zvláštním režimem je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních sociálních služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl nebo chtěl postarat. Poskytnutím sociální služby se snaží předcházet sociální izolaci uživatelů služby, snaží se o udržení kvality života seniorů a pomáhá jim při zvládání péče o vlastní osobu. Posláním domova je také chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Prostřednictvím ošetřovatelské péče, individuální práce s uživateli, rehabilitace a společenských aktivit se snažíme o zachování co největší míry, rozvoj soběstačnosti a individuality všech uživatelů.

Cílová skupina

Věková skupina: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)Kapacita: 26 lůžek

Popis cílové skupiny – okruhu osob

Služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou schopnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které nejsou schopné samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž nepříznivá situace, z důvodu těchto onemocnění a ohledem na specifické potřeby, vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby Domova se zvláštním režimem

Zákon č. 108/2006 Sb., § 91, odst. 3 tj.:

 1. poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (viz § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 4. poskytovatel, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36 – zdravotní stavy vylučující poskytování služby Domova se zvláštním režimem:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

Zásady poskytované služby - domov se zvláštním režimem:

 • poskytování bezplatného základního sociálního poradenství
 • dodržování individuálního přístupu ke klientům a zachovávání lidské důstojnosti osob
 • aktivní působení na uživatele služby
 • posilování a snaha o udržení, zachování naučených dovedností
 • podpora a rozvoj samostatnosti
 • motivace k takovýcm činnostem, které nevedou k dlouhodoběmu setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • posilování jejich sociálního začleňování (s ohledem na cílovou skupinu)
 • poskytování služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti
 • spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, přáteli, veřejnými činiteli
 • respektování a uplatňování práv: dodržování lidských práv a základních svobod (právo na individuální, důstojný a respektující přístup, intimita a lidský přístup ke klientům, právo na osobní a rodinný život, právo vlastnit majetek, právo na listovní tajemství a další)

Vzhledem k tomu, že Dům klidného stáří, spol. s r.o., Domov se zvláštním režimem je podporován Karlovarským krajem, jsou naše pobytové sociální služby poskytovány v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel pobytové sociální služby - Dům klidného stáří, spol. s r.o., Domov se zvláštním režimem zpracovává osobní údaje zájemců / žadatelů o sociální službu, ale i klientů sociální služby, vždy v souladu s právními předpisy, a to:

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnsoti dne 25. 5. 2018 a v některých případech/ohledech úpravu zákona o ochraně osobních údajů doplňuje, nahrazuje
   

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje a Živého kraje

www.kr-karlovarsky.cz 

živý kraj

www.zivykraj.cz