Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Základní informace

Název zařízení:   Dům klidného stáří, s. r. o.
Název služby:   Domov se zvláštním režimem
Sídlo:   Kraslická 26, 35703 Svatava
IČO:   26369427
    dkssocialni@gmail.com
Statutární zástupce:    Jaroslav Pokorný, jednatel
Zodpovědná osoba:   Ilona Valentíková, ředitelka
Sociální pracovnice:   Bc.Gabriela Langová
     
   

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Posláním sociální služby Dům klidného stáří, s.r.o. – domov se zvláštním režimem je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních sociálních služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl nebo chtěl postarat. Poskytnutím sociální služby se snaží předcházet sociální izolaci uživatelů služby, snaží se o udržení kvality života seniorů a pomáhá jim při zvládání péče o vlastní osobu. Posláním domova je také chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Prostřednictvím ošetřovatelské péče, individuální práce s uživateli, rehabilitace a společenských aktivit se snažíme o zachování co největší míry, rozvoj soběstačnosti a individuality všech uživatelů.

 

Cílová skupina

Věková skupina: dospělí (50 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Kapacita: 26 lůžek

 

Popis cílové skupiny – okruhu osob

Služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou schopnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nejsou schopny samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují péči, podporu a dohled druhé fyzické osoby s ohledem na své specifické potřeby.

 

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby Domova se zvláštním režimem

Zákon č. 108/2006 Sb., § 91, odst. 3 tj.:

a)     poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b)     poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c)     zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (viz § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

d)     poskytovatel, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36 – zdravotní stavy vylučující poskytování služby Domova se zvláštním režimem:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

 

Zásady poskytované služby - domov se zvláštním režimem:

 • poskytování bezplatného základního sociálního poradenství
 • dodržování individuálního přístupu ke klientům a zachovávání lidské důstojnosti osob
 • aktivní působení na uživatele služby
 • podpora a rozvoj jejich samostatnosti
 • motivace k takovým činnostem, které vedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • posilování jejich sociálního začleňování (s ohledem na cílovou skupinu)
 • poskytování služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti
 • posilování a zachovávání naučených dovedností
 • spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, přáteli, veřejnými činiteli
  • respektování a uplatňování práv klientů: dodržování lidských práv a základních svobod (právo na individuální, důstojný a respektující přístup, intimita a lidský přístup ke klientům, právo na osobní a rodinný život, právo vlastnit majetek, právo na listovní tajemství a další)

 

Cíle poskytované sociální služby

 • Respektovat a uplatňovat práva klientů
 • Poskytovat službu bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti
 • Dodržovat zásady poskytování sociální služby podle Standardů kvality péče
 • Vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro naše klienty
 • Posilovat a zachovávat naučené dovednosti
 • Podporovat samostatnost a schopnost klientů
 • Spolupracovat s rodinnými příslušníky klientů
 • Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času
 • Dodržovat individuální přístup ke klientům
 • Zajišťování a zapojování dobrovolníků, členů rodiny, pro trávení volného času s klienty
 • Zajištění rozšíření nabídky aktivizačních činností
 • Vytvoření klidnějšího (intimnějšího) prostoru pro kontakt s rodinou, přáteli (T: 2 roky)

  

Kritérium b)

 

Individuální přístup

Ke klientům budeme přistupovat individuálně, to znamená, že jim budeme pomáhat a podporovat dle jejich individuálních potřeb. Podporovat je tak, aby co nejdéle si udrželi soběstačnost s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav. Při poskytování naší služby – domov se zvláštním režimem, se budeme snažit o přiblížení služby co nejvíce běžnému způsobu života:

 

 • Průběh dne – snaha o dopolední a odpolední procházky s klienty, dle individuálních možností klienta zajištění doprovodu, a to prostřednictvím personálu, rodiny, ale i snaha o zajištění dobrovolníků.
 • Snídaně – možnost výběru nápoje – káva, čaj, mléko; pečiva – chléb, rohlíky, housky, případně sladké pečivo, dále dle jídelníčku. Obědy – možnost výběru příloh. Zajištění odpovídajícího dietního stravování.
 • Aktivizační činnosti – široká nabídka aktivizačních činností – individuálně i u klientů upoutaných na lůžko – např. bazální stimulace, četba denního tisku, rozhovory zaměřené na téma zvolené klientem.

 

Zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob

Zajištění soukromí na pokoji – klepání při vstupu do pokoje klienta, zavírání dveří od pokoje, používání zástěn na pokoji klientů, např. při zajištění osobní hygieny, výměny inkontinentních pomůcek.

Právo volby – již při jednání se zájemcem o službu sděleno, že má možnost dovybavit si pokoj dle vlastní volby – foto, obrázky, polštářky, někdy i povlečení na lůžko, vždy po dohodě.

Možnost označení dveří jmenovkou jako doma (příjmení nebo cokoli, co klienta upoutá, co je mu blízké).

 

Podporovat samostatnost a schopnost klientů

V individuálním přístupu ke klientovi snaha pracovníků služby domova se zvláštním režimem o podporu a udržení schopností klienta. Tato podpora spočívá v přístupu – neděláme činnosti, úkony za klienta, které ještě zvládá sám – např. při úkonech osobní hygieny, při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu – např. oblékání, pomáháme, podporujeme dle jeho skutečných možností, respektive personál nedělá činnosti za klienta, které ještě klient zvládne sám, nebo s podporou.

 

Posilovat a zachovávat naučené dovednosti

Pomocí vhodné aktivizační činnosti a sociálně terapeutických činností, které spočívají zejména v nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností. Tyto činnosti jsou zaměřeny např. na udržení pohybových schopností – chůze s klientem dle jeho možností (ošetřovatelská rehabilitace), doprovody klientů mimo pobytovou službu, jemná motorika – ruční práce; psychické dovednosti – podpora orientace v čase (rozhovory, nástěnky s datem - den, měsíc, kdo má ten den svátek), rozhovory zaměřené na prožívání dne, činnosti – srovnávání s vrstevníky; sociální schopnosti – snaha o využívání běžných služeb – např. obchod v obci, návštěva cukrárny, ordinace lékaře v obci, pošta. Předávání doručené pošty doručovatelkou přímo klientovi.

 

Spolupracovat s rodinnými příslušníky klientů, přáteli, veřejnými činiteli

Podpora rodinných, přátelských vazeb – vhodné prostory pro návštěvy, běžný čas návštěv, ale i po individuální dohodě (nesmí omezovat ostatní klienty). Snaha o zapojení rodinných příslušníků, přátel, ale i veřejných činitelů do života klientů domova (návštěva – oslava narozenin, besedy např. se starostou obce, ….). Vždy pamatujeme na volbu klienta, tj. s kým se chce, případně nechce stýkat.


     
     
     

   
     

   
     

   
     
   

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.