Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti

Legislativa a vnitřní dokumenty, kterými se pracovníci zařízení v oblasti práv klientů řídí:

Základní práva klientů:

Povinnosti klientů

Při jejich formulování zařízení vychází zejména z těchto dokumentů:

Základní povinnosti klientů:

Ochrana práv uživatelů

Při poskytování sociálních služeb všichni pracovníci DPS postupují tak, aby nedošlo k porušení Listiny základních lidských práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Zdrojem níže jmenovaných práv jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv a svobod seniorů, Ústava ČR.

Pracovníci DZR berou náležitý ohled na práva klientů a postupují podle těchto zásad:

Řešení při porušování práv

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy a směrnicemi, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby (vztah k uživatelům DZR upravují zejména etické kodexy sociálních pracovníků a zdravotníků).

Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem (kontrolou nadřízeného, při řešení stížnosti), je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením popř. odebráním osobního příplatku.

Zaměstnanec je vždy vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr (opakované porušení pracovních povinností - dle zákoníku práce).

Uživatelé i zaměstnanci si mají možnost stěžovat, pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena ve společenských prostorách v písemném provedení. Směrnice pro podávání stížností je k dispozici i ve zkrácené, výstižné formě s větším písmem.

 

Celý standar na práva a povinnosti je dostpuný všem zájemcům, klientům, návštěvám a pracovníkům domova v Domě klidného stáří, spol. s r.o., na místech k tomu vymezených.