Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Práva a povinnosti

Ke standardu kvality č. 2 – práva uživatelů a jejich ochrana, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

 

Práva klientů

Legislativa a vnitřní dokumenty, kterými se pracovníci zařízení v oblasti práv klientů řídí:

ü  Ústava České republiky

ü  Všeobecná deklarace lidských práv

ü  Listina základních práv a svobod

ü  Občanský zákoník

ü  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

ü  Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

ü  Etický kodex pracovníka Domova se zvláštním režimem 

ü  Domácí řád Domova se zvláštním režimem

ü  Standardy kvality sociálních služeb

ü  Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností

ü  Smlouva o poskytnutí služby sociální péče.

 

Základní práva klientů:

ü  právo na zajištění lékařské péče

ü  právo na poskytování ošetřovatelské péče na profesionální úrovni

ü  právo na poskytování přímé obslužné péče na profesionální úrovni a dle míry soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy

ü  právo na podporu a pomoc v úsilí o sociální začlenění do přirozeného prostředí

ü  právo na základní sociální poradenství

ü  právo na svobodné vyjádření svých názorů na poskytované služby, své vůle

ü  právo si stěžovat bez jakýchkoli negativních důsledků pro stěžovatele

ü  právo na podporu a pomoc při uspokojování svých potřeb, tužeb a naplňování osobních cílů

ü  právo na možnost podstoupení přiměřeného rizika, podobně jako je tomu v přirozeném prostředí

ü  právo mít svého klíčového pracovníka - průvodce pobytem

ü  právo na individuální, důstojný a respektující přístup pracovníků, ve smyslu vnímání klienta jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost se svou minulostí, svými vzpomínkami, radostmi i bolestmi

ü  právo na klidné, příjemné prostředí, které bude v co největší míře přizpůsobeno přirozenému domácímu prostředí

ü  právo na respektování soukromí a intimity ze strany zaměstnanců

ü  právo na svobodný pohyb, stejně jako v přirozeném prostředí.

 

Povinnosti klientů

Při jejich formulování zařízení vychází zejména z těchto dokumentů:

ü  Občanský zákoník

ü  Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

ü  Domácí řád Domova se zvláštním režimem

 

Základní povinnosti klientů:

 

Ochrana práv uživatelů

Při poskytování sociálních služeb všichni pracovníci DPS postupují tak, aby nedošlo k porušení Listiny základních lidských práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

Zdrojem níže jmenovaných práv jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv a svobod seniorů, Ústava ČR.

 

Pracovníci DZR berou náležitý ohled na práva klientů a postupují podle těchto zásad:

ü  zajišťují, že s uživateli nebude po fyzické ani psychické stránce nakládáno nelidským nebo ponižujícím způsobem

ü  neomezují svobodu svědomí, myšlení a náboženství a usnadňují zapojení klientů do veřejného dění a zvolených aktivit, náboženských i ostatních

ü  neomezují svobodu vyjadřování, tedy právo na stížnosti, na vlastní názory a na přijímání a sdělování informací a myšlenek, obzvláště těch, které se týkají osobní péče a léčby

ü  uchovávají právo na svobodu včetně spolupodílení se na péči a léčbě

ü  poskytují uživatelům informace a odpovídajícím způsobem je povzbuzují a pomáhají jim uplatňovat jejich práva

ü  zabezpečují jednotlivá práva, aniž by přitom docházelo k diskriminaci na jakémkoli základě (pohlaví, věk, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické či jiné názory).

 

Oblasti, v nichž může dojít k porušení základních lidských práv a svobod nebo ke střetu zájmů

Soukromí:

je právo jedince na vlastní samotu bez vyrušování a nežádoucí pozornosti či zásahů veřejnosti do jeho záležitostí.

 

K aktivní ochraně soukromí uživatelů pracovníci DZR:

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

ü  podezření při ohrožení zdraví a života

ü  provádění toalety na lůžku =) opatření: použití zástěn

ü  potřeba na WC a na pokoji je přítomna návštěva =) opatření: návštěvu požádat o opuštění pokoje

ü  možnost výběru pohlaví pracovníka, který poskytuje úkony - hygiena poskytována pracovníkem opačného pohlaví - nezaručíme pro muže mužem.

 

Důstojnost:

je uznání vnitřní hodnoty člověka bez ohledu na okolnosti, a to respektováním jeho jedinečnosti a osobních potřeb, jednání s respektem.

 

Pracovníci DZR:

ü  tykání / vykání

         tykali si).

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 

Nezávislost:

je příležitost jednat a myslet bez zásahu jiné osoby a ochota vystavit se přiměřenému riziku.

 

Pracovníci aktivně pomáhají uživatelům získat takovou míru nezávislosti, jaká odpovídá jejich míře soběstačnosti, schopnostem a dovednostem:

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 

Volba:

je příležitost samostatně si vybrat z řady možností.

Pracovníci DPS se snaží poskytnout uživatelům co největší výběr možností pro naplnění jejich života:

 dojednávají, jak si uživatel přeje uspořádat den

 sledují, nakolik je pro spokojenost uživatelů důležitá možnost do určité míry si zvolit náplň svého každodenního života

 sledují a respektují volbu jedince a schopnosti vybírat si z více možností

 zajišťují uživatelům pro jejich rozhodování odpovídající informace

 sledují stav a chování každého uživatele, aby mohli zabezpečit, že bude dosaženo rozumné rovnováhy mezi sebeurčením, mírou rizika a vlivem na ostatní uživatele

 pracovníci respektují přání uživatele, k ničemu jej nenutí, nerozhodují za něj

 účast na aktivitách pořádaných zařízením - uživatel není nucen, aktivity jsou mu pouze doporučeny

 musí doložit, že jakákoli omezení práva uživatelů na volbu jsou oprávněná

 volba oblečení

◦ uživatel má oblečení označeno na skrytém místě

◦ výběr oblečení je ponechán zcela na volbě uživatele,

◦ pokud chodí uživatel nevhodně (nedostatečně) oblečen nebo oblečení má znečištěné, je na tuto skutečnost taktně personálem upozorněn

 podávání léků

◦ uživateli, který není psychicky nebo fyzicky schopen užívat léky sám, podávají léky zdravotní sestry DPS na základě doporučení lékaře

◦ při vlastní medikaci je uživatel upozorněn na možné negativní důsledky špatné medikace

 dodržování dietního režimu

◦ uživatel je poučen o své dietě a možnostech změny zdravotního stavu při jejím nedodržování, je však na rozhodnutí uživatele, zda si vybere dietní stravu vhodnou pro jeho nemoc či nikoliv

◦ připomínky ke skladbě jídelníčku mohou uživatelé vznášet při setkáních stravovací komise

 kvalifikovaná zdravotní péče

◦ uživatel si může zvolit vlastního lékaře, nemusí být pacientem lékaře zařízení, rovněž si může zvolit ambulantního lékaře specialistu a zdravotní pojišťovnu.

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 nekomunikující uživatel si volí také - pracovník pozorováním a mapováním zjišťují jeho vůli

 volba úkonů péče - zpracováno v individuálním plánu - plánu péče, vychází z míry soběstačnosti a

   z individuálních potřeb

 volba doby vstávání - omezení výdejem snídaně od 7.30 - 9.00 hodin. Prevence a postup: je zaznamenán v individuálním plánování.

 k omezení volby může dojít i na vícelůžkových pokojích:

◦ např. sledování TV ruší ostatní - opatření: povinnost používání sluchátek

◦jeden chce spát déle - opatření: pracovníci jsou potichu; individuální plán obsahuje popis, jak si to spolubydlící domluvili

◦volba spolubydlícího - nově přicházející uživatel může volit, pouze pokud je více volných míst; v průběhu pobytu uživatel může požádat o přestěhování - může být vyhověno, pokud to nenaruší práva jiných a je-li to z provozních důvodů poskytovatele možné; také je možno zažádat o jednolůžkový pokoj - je zaveden pořadník (omezení: nemůžeme poskytnout jednolůžkový pokoj uživatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje větší rozsah ošetřovatelské péče)

 volba klíčového pracovníka: při zahájení služby je uživateli klíčový pracovník přidělen, ale respektujeme právo uživatele požádat o změnu klíčového pracovníka podle jeho přání. I klíčovým pracovník má právo požádat o změnu.

 omezení volby zdravotní pojišťovny - pokud poskytovatel prokazatelně nemůže uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nelze poskytovat úkony zdarma (nyní máme smlouvu se ZP: 111, 211, 207, 205, 201)

 omezení při volbě praktického lékaře - pokud uživatel dochází k jinému než smluvnímu lékaři, musí si zajistit léky sám

 omezení při požadavku navštívit lékaře specialistu v Praze či jiném vzdáleném městě

 

Seberealizace:

je realizace osobních cílů, přání ve všech aspektech každodenního života.

 

Pracovníci umožňují uživatelům rozvinout jejich schopnosti:

 vědí, co uživatelé v předchozí části života dělali a které dovednosti a zájmy si udrželi

 uživatelům, kteří o to mají zájem, umožní, aby mohli těchto dovedností využívat a aby se mohli svým zájmům věnovat a vytvářet si nové

 pomáhají uživatelům udržet si fungující osobní vztahy a navázat nové

 pomáhají uživatelům využívat fyzických a psychických vloh v rámci jejich možností a přání, zároveň však respektují a starají se o ty, kteří nechtějí být aktivní nebo družní

 chápou a starají se o emocionální a duchovní potřeby uživatelů

 povzbuzují uživatele a umožňují jim, aby se spolupodíleli na rozhodování o způsobu svého života takovou měrou, jaké jsou schopni a ochotni.

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 omezení: do zařízení si nelze vzít veškerý vlastní nábytek, kromě malých kusů, drobností a některých elektrospotřebičů. Prevence: informace jsou poskytnuty dopředu při jednání se zájemcem.

 omezení soukromí při předávání peněz na vícelůžkových pokojích, kde je imobilní uživatel;

opatření: mobilní uživatelé přijímají peníze v kanceláři administrativní pracovnice, mobilní spolubydlící je požádán o opuštění pokoje, aby bylo zachováno soukromí; je možné domluvit čas výdeje peněz na dobu, kdy na pokoji spolubydlící nepobývá (je na aktivizaci, u lékaře, v koupelně apod.).

 

Svoboda pohybu:

 pohyb uživatele po budově, zahradě není nijak omezen

 před odchodem uživatele ze zařízení doporučujeme oznámit tuto skutečnost službu konající sestře (z důvodu odhlášení nasmlouvaných úkonů, neodebrání stravy,...)

 uživatelům lze doporučit (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu) setrvání v zařízení, uživatel má ale právo se svobodně rozhodnout a nést přiměřené riziko

 restriktivní opatření (prostředky pro fyzické omezení)

◦ při použití těchto opatření postupujeme podle vnitřní směrnice.

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 dezorientovaný uživatel odchází; prevence: zpracování individuálního plánu, co uživatele. Motivuje, jaká jsou rizika - klíčový pracovník dále navrhne zpracování krizového plánu, který stanový přesný postup.

 

Politické právo:

 uživatelům není bráněno v účasti v politických stranách; v době voleb dochází do zařízení volební komise s přenosnou urnou, uživatelé mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, pokud mají trvalé bydliště mimo DPS, nebo mohou volit v místě svého trvalého bydliště

 společné zájmy mohou uživatelé řešit peticí, stížnostmi, připomínkami.

 

Situace, kdy je možné výše uvedené právo porušit:

 probíhají volby a uživatel nemá trvalé bydliště v Královském Poříčí - pokud je to možné, vyřídí sociální pracovnice na požádání volební průkaz; v některých případech je však možné volit jen v místě trvalého pobytu a to není v možnostech poskytovatele zajistit z vlastních zdrojů - může pouze zprostředkovat odvoz taxi službou.

 

Ochrana osobních údajů:

 s osobními údaji je nakládáno dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; ochrana soukromí je zaručena Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod

 DPS má vytvořen vnitřní předpis O nakládání s osobními údaji a dokumentací o uživateli

 osobní doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, cestovní pas) si uživatelé nechávají u sebe; pokud požádají o uschování dokladů (zapsáno v PC), jsou doklady uloženy v určených deskách v uzamčené skříni u zdravotní sestry a jsou uživateli na požádání vydány.

 

Listovní tajemství:

  příchozí korespondence je ihned předána uživateli

  korespondenci přebírají od poštovní doručovatelky pověření zaměstnanci (administrativní pracovnice, sociální pracovnice, ředitelka firmy)

  pokud uživatel požádá, doručí doručovatelka korespondenci či peníze osobně uživateli

 pokud uživatel není schopen korespondenci sám přečíst (nevidí, neumí číst, nezvládne to z důvodu zdravotního stavu, demence,…), přečte mu ji v soukromí pracovník, který poštu předává; pokud je korespondence úřední, pomůže s přečtením a popř. vyřízením sociální pracovnice.

 

 

Partnerské vztahy, kontakt s rodinou, známými a vrstevníky:

  v DZR není bráněno vzájemným partnerským vztahům, ani případnému požadavku společného ubytování na pokoji

  zaměstnanci respektují rodinný život, důvěrný charakter osobních záležitostí a osobní prostor

 zaměstnanci připouštějí a usnadňují vztahy mezi uživateli navzájem i mezi uživateli a jejich známými, bez ohledu na to, jde-li o vztahy sexuální, manželské či jiné

 uživateli není bráněno v kontaktu s příbuznými, známými a vrstevníky, naopak naší snahou je vztahy udržet, prohloubit nebo navázat, pokud nejsou

 návštěvy jsou v DZR omezeny pouze doporučenou návštěvní dobou, dle dohody s personálem je možné přijít i v jiných hodinách.

 

Řešení při porušování práv

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy a směrnicemi, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby (vztah k uživatelům DZR upravují zejména etické kodexy sociálních pracovníků a zdravotníků).

 

Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem (kontrolou nadřízeného, při řešení stížnosti), je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením popř. odebráním osobního příplatku.

 

Zaměstnanec je vždy vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

 

Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr (opakované porušení pracovních povinností - dle zákoníku práce).

 

Uživatelé i zaměstnanci si mají možnost stěžovat, pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena ve společenských prostorách v písemném provedení. Směrnice pro podávání stížností je k dispozici i ve zkrácené, výstižné formě s větším písmem.

 

Tato směrnice se vydává na dobu neurčitou.

 

 

Aktualizovaná verze

 

Účinnost:         1. 1. 2016        

 

Vypracoval:      Ilona Valentíková – vrchní sestra

                        Bc. Gabriela Langová – sociální pracovnice

 

Schválil:           Jaroslav Pokorný – jednatel