Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2020 č. 1370
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;
II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

AKTUÁLNÍ INFORMACE k 29.1.2023

Od pondělí, 30. 1. 2023 jsou opět povoleny návštěvy, a to v:

- Léčebně dlouhodobě nemocných - které jsou umožněny v době od 14:00 do 17:00 hodin. Ve výjimečných případech, na základě předchozí domluvy a se souhlasem paní ředitelky a lékařky, lze návštěvu uskutečnit i mimo tuto dobu.

- Domově se zvláštním režimem - které jsou s ohledem na chod pobytové sociální služby doporučeny v těchto časech: od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Návštěvu lze uskutečnit za těchto podmínek:

- po celou dobu návštěvy a v rámci všech vnitřních prostor zařízení ŽÁDÁME, aby všichni používali a měli řádně nasazenou ochranu dýchacích cest a nosu = RESPIRÁTOR.

V případě nedodržování výše uvedeného, může být dotyčná osoba požádána o ukončení návštěvy a opuštění vnitřních prostor zařízení, případně vykázána.

Situace v rámci výskytu a kumulace respiračních onemocnění není stále dobrá. Všechny proto prosíme o zvážení návštěvy v případech, kdy se necítíte dobře, projevuje se u vás jakýkoliv symptom respiračního onemocnění a nebo jste byli v posledních dnech v osobním kontaktu s nemocnou osobou.

Věříme ve vaše pochopení a děkujeme za dodržování podmínek. Snažíme se tímto chránit vaše blízké, nemocné, imunitně oslabené.

Děkujeme za pochopení

 

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

návštěvy denně od 14.00 - 17.00 hodin

v případě nutnosti je  možno si domluvit návštěvu i mimo tyto hodiny na telefonním čísle 722 937 100

 

Dům klidného stáří 

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a     

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"

 

Léčebna dlouhodobě nemocných je určena pacientům, kteří potřebují dlouhodobou ošetřovateslkou nebo rehabilitační péči.


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

 

HOSPITALIZACE

1. při příjmu je pacient podepisuje souhlas s hospitalizací, podepisuje edukační list a informace pro pacienta, podepisuje prohlášení GDPR. POKUD NENÍ SCHOPEN SOUHLAS PODEPSAT, ALE JE SCHOPEN SOHLAS VYJÁDŘIT jiným způsobem, souhlas je podepsán dvěma svědky. Pokud zdravotní stav není dobrý a není možno souhlas ani jiným způsobem, informuje sociální pracovnice soud, který písemně rozhodne o přípustnosti držení pacienta v léčebně.

2.Hospitalizace v léčebně NENÍ TRVALÁ, není možno přihlášení na trvalo, hospitalizace je pouze po dobu trvání zdravotních důvodů.

3.Není možno zde přechovávat zvířata, zbraně, nebezoečné chemikálie, hygienicky závadné předměty, alkohol, narkotika.

4.Je zde přísný zákaz manipulovat s otevřeným ohněm.

5.Kouření je v léčebně přísně zakázáno, kouřit je možno mimo budovu k tomu určené místo.

 

Výše úhrady

Vzhledem k tomu, že Léčebna dlouhodobě nemocných je soukromé zařízení, a s odkazem na stále rostoucí náklady energie, služby, potraviny se s platností od 1.5.2022 klient zavazuje hradit příspěvek na stravu,  a to ve výši 100,- Kč za den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a druhá večeře pro diabetiky).