Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2020 č. 1370
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;
II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV

od 23. 3. 2021

 

 

Na základě usnesení vlády č. 216 a č. 299 se omezuje volný pohyb osob na území České republiky. Dle těchto usnesení bychom měli „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště, a to pouze se členy vlastní / jedné domácnosti“. Toto vládní usnesení je však v rozporu s dalším vládním usnesením, které uděluje výjimky a povoluje v určených pobytových sociálních službách návštěvy klientů. Proto je zcela na uvážení a odpovědnosti každého z Vás, zda tato vládní usnesení a nařízení bude dodržovat.

 

Vzhledem k tomu, že pro naše klienty je velmi těžké toto stále se opakující a pro ně nekonečně dlouhé odloučení od rodinných příslušníků, blízkých osob, umožňuje naše pobytová sociální služba – Domov se zvláštním režimem návštěvy i nadále, a to za níže uvedených podmínek / pravidel:


1. pokud návštěvník doloží doklad o negativním RT-PCR testu nebo antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin. Seznam odběrných míst je k dispozici na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/


2. pokud návštěvník přijde s potvrzením od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19 (potvrzení by mělo obsahovat: od kdy - do kdy byla nařízena izolace)


3. pokud předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že očkování nezabrání nákaze onemocnění COVID-19 a i očkovaná osoba může onemocnět, být přenašečem viru, a NE všichni klienti mohou být naočkováni nebo mají o očkování zájem, DOPORUČUJEME návštěvám vzít toto vše v úvahu a pokud možno i z preventivních důvodů nadále podstupovat před návštěvou test na COVID-19, kterým se u nás prokážete.


4. všechny návštěvy musí být předem telefonicky ohlášeny a rezervovány na určitý den a čas, abychom mohli regulovat množství cizích osob v našem zařízení. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému, kdy je nutno dodržovat veškerá vládní opatření jako např. rozestupy 2 m, omezený počet osob ve vnitřním prostoru v jeden čas …
Rezervace návštěv probíhají stále na tel. čísle: 775 894 051. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K telefonické rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu tuto dobu: pondělí až pátek – od 9:00 do 11:00 hodin
Návštěvní dny jsou určeny:
Pondělí – od 13:00 do 17:00 Středa – od 13:00 do 17:00 Sobota – od 13:00 do 17:00

 

5. Naše zařízení NEPROVÁDÍ TESTY, z kapacitních důvodů


6. Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá ochranu dýchacích cest, vydesinfikuje si ruce a před personálem si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2. NUTNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORU, PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY! I z tohoto důvodu není možné konzumace stravy, nápojů po dobu návštěvy. Pokud to celkový stav klienta umožní, bude i on zajištěn po dobu návštěvy ochrannou pomůckou dýchacích cest. Klientovi může návštěva přinést balíček, ale vzhledem k opatřením nedoporučujeme v průběhu návštěvy konzumovat přinesené/obdržené pochutiny, potraviny.


7. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.


8. Návštěvě bude předáno Čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit a odevzdat před započetím návštěvy pracovníkovi. Po tomto bude návštěva pracovníkem domova odvedena za klientem.


9. Časové omezení návštěvy – 30 minut – 1 osoba v jeden čas. Důvodem je umožnění dalších návštěv u ostatních klientů. Dále je potřeba ze strany domova (pracovníkem) zajistit po každé návštěvě dezinfekci prostor, povrchů.


10. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti.


Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů – vašich rodinných příslušníků a všech pracovníků domova.

Prosíme rovněž o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají své úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují chod domova, důležitou péči o všechny naše klienty.

Všem Vám děkujeme za pochopení, trpělivost a dodržování.
Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových i facebookových stránkách.


Aktualizovaná verze: 23. 3. 2021

 

 

 

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 23. 3. 2021

 

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné, aby klienti opustili zařízení pobytových sociálních služeb a mohli trávit čas se svou rodinou.

 

1. Klienti Domu klidného stáří, spol. s r.o., Domov se zvláštním režimem při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %.

 

2. Při odchodu ze zařízení si klient (rodina) pořídí respirátory na celou dobu vycházky, a to v dostatečném množství. Poskytovatel pobytové sociální služby není povinen toto zajišťovat, zařizovat.

 

3. Vycházkou se rozumí jakékoli opuštění zařízení.

 

4. Sociální pracovnice vede evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.

 

5. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu mimo domov – zařízení, do min. 6 denní karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.

Dům klidného stáří, spol. s r.o., Domov se zvláštním režimem nemá v současné době volné kapacity, aby mohl vytvořit prostory / pokoje pro karanténu.

 

6. Třetí den po návratu z vycházky je klientovi proveden POC antigenní test. Další test je zopakován po dalších 3-4 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6-7 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné.

Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.

Pokud je POC antigenní test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k zajištění konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient má nařízenou izolaci.

 

Výše uvedený postup pobytu klienta v preventivní karanténě se NEMUSÍ vztahovat na klienty, kteří mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

Vzhledem k tomu, že i naočkovaná osoba může onemocnět a být přenašečem viru COVID-19, a NE všichni klienti mohou být očkování nebo mít zájem o očkování, DOPORUČUJEME rodinám vzít v úvahu, zda by nebylo vhodné preventivně postoupit test na COVID-19.

 

Prosíme, aby byl brán ohled na všechny klienty i pracovníky našeho domova.

 

 

Aktualizace 23. 3. 2021

Valentíková Ilona - ředitelka

 

 


Dům klidného stáří 

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a     

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.