Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2020 č. 1370
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;
II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

S platností od 21.01.2021 od 14.00 hodin se ruší návštěvy v Léčebně dlouhodobě nemocných.

Valentíková - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV

dle mimořádného jednání Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 a usnesení č. 14

 

Od 13. 1. 2021 jsou umožněny návštěvy v našem zařízení, v rámci Léčebny dlouhodobě nemocných:

· pokud návštěvník doloží doklad o negativním RT-PCR vyšetření nebo antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin. Případně potvrzení od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19 (potvrzení by mělo obsahovat: od kdy - do kdy byla nařízena izolace) Odběrová místa lze najít rovněž na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ Návštěvu je nutné předem telefonicky domluvit a rezervovat na určitý den a čas. Rezervace návštěv bude probíhat na tel. čísle: 778 429 036 (vrchní sestra LDN – paní Blechová Veronika). Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K telefonické rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu tuto dobu: pondělí až pátek – od 9:00 do 11:00 hodin
Návštěvní dny jsou určeny:
Pondělí – od 14:00 do 17:00 Středa – od 14:00 do 17:00 Sobota – od 14:00 do 17:00
· Naše zařízení NEPROVÁDÍ TESTY, z kapacitních důvodů
1. při příchodu má návštěvník zakryté dýchací cesty + prosíme o dezinfekci rukou + prokázání se negativním testem + návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit. Návštěvě bude předáno Čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit a odevzdat před započetím návštěvy pracovníkovi.
2. Každý návštěvník si před personálem vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2, který je možné zakoupit v lékárnách. NUTNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORU, PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY!
3. Časové omezení návštěvy – 30 minut – 1 osoba v jeden čas. Důvodem je umožnění dalších návštěv u ostatních klientů. Dále je potřeba ze strany domova (pracovníkem) zajistit po každé návštěvě dezinfekci prostor, povrchů.
V rámci nouzového stavu zatím stále platí zákaz opuštění zařízení klientem / pacientem.
Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových i facebookových stránkách.


Aktualizovaná verze: 7. 1. 2021

 

 

 

 

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 22. 12. 2020

 

 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince 2020 č. 1370, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné, aby klienti opustili zařízení pobytových sociálních služeb.

Žádáme rodiny i klienty, aby respektovaly pravidla nastavená vládou. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky ani personálně. Přesto děláme maximum.


 1.  Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 2. Při odchodu ze zařízení si klient (rodina) pořídí respirátory na celou dobu vycházky.

 3. Vycházkou se rozumí jakékoli opuštění zařízení.

 4. Sociální pracovnice vede evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.

 5. V případě požadavku na vycházku z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula testování, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.

 6. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před bránu do karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.

 7. V třetí den karantény je klientovi proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.Aktualizace 23.12.2020

Valentíková Ilona - ředitelka

 


 

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 17. 12. 2020

 

Vážení klienti,

 

vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům a na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné opustit zařízení pobytových sociálních služeb, abyste tak mohli strávit Vánoční čas se svou rodinou.

Prosíme příbuzné, aby vzhledem k ochraně zdraví našich klientů i personálu, řádně zvážili možnost vycházky. Pokud se i tak rozhodnete, vzít si klienta na určenou dobu do 6 hodin na vycházku, kontaktujte sociální pracovnici Bc. Langovou, tel. 775 894 051, a to NEJPOZDĚJI DO 22. 12. 2020, v pracovní dny, ve vyhraněném čase od 11.00 do 13.00, aby bylo možné zajistit potřebné pro vycházku.

 

 1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19

 2. vycházka nad 6 hodin z provozních důvodů nemůže být umožněna. Nyní nejsme z kapacitních důvodů schopni vyčlenit prostory (karanténní pokoje) pro klienty, kteří by se vraceli z vycházky nad 6 hodin a museli by dle vládního usnesení být po dobu cca 10 dní v karanténě.

 3. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 .

 

 

aktualizace 17. 12. 2020

Ilona Valentíková - ředitelka

 

Aktualizace k 16. 12. 2020

 INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 16. 12. 2020

Vážení klienti,

vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům a na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné opustit zařízení pobytových sociálních služeb, abyste mohli strávit Vánoční čas se svou rodinou.

         Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

 

 aktualizace 15. 12. 2020

 Ilona Valentíková - ředitelka


Aktualizace ke 4. 12. 2020 - nadále platné

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV

dle usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020

Vážení rodinní příslušníci,

níže uvádíme instrukce k novým pravidlům návštěv. Opatření z ministerstva jsou velmi nejednoznačná a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele pobytových sociálních služeb. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy. Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla / nařízení / opatření, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den se uvolnila spousta omezení, a všichni netrpělivě čekáte, až budete opět moci navštívit své blízké. Rádi bychom naše klienty i zaměstnance uchránili před nákazou, proto musíme stanovit jasná pravidla.

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimky ze zákazu návštěv. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření č.j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka pobytové sociální služby Dům klidného stáří, spol. s r.o. tato pravidla pro návštěvy:

Zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to v případě:

 1. pokud návštěvník doloží doklad o negativním RT-PCR vyšetření nebo antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin.
 2. pokud návštěvník přijde s potvrzením od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19

Odběrová místa v Karlovarském kraji:

Odběrová místa lze najít rovněž na tomto odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Prosíme, aby se všechny návštěvy předem telefonicky ohlašovaly a rezervovaly na určitý den a čas, abychom mohli regulovat množství cizích osob v našem domově. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému PES, je nutno dodržovat rozestupy 2 m a omezený počet osob ve vnitřním prostoru v jeden čas.

Rezervace návštěv bude probíhat na tel. čísle: 775 894 051 (u sociální pracovnice).  Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat!

K telefonické rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu tuto dobu:

pondělí až pátek – od 9:00 do 11:00 hodin.


Návštěvní dny jsou určeny:

Pondělí – od 13:00 do 17:00

Středa – od 13:00 do 17:00

Sobota – od 13:00 do 17:00

Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden (maximálně 2 osoby), z důvodu umožnění návštěv i u ostatních klientů domova. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 13 let.

 1. Náš Domov NEPROVÁDÍ TESTY, z kapacitních důvodů
 2. Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá roušku, vydesinfikuje ruce a před personálem si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2, který je možné zakoupit v lékárnách. NUTNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORU, PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY! Pokud to celkový stav klienta umožní, bude i on zajištěn po dobu návštěvy ochrannou pomůckou, a to rouškou.
 3. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.
 4. Návštěvě bude předáno Čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit a odevzdat před započetím návštěvy pracovníkovi. Po tomto bude návštěva pracovníkem domova odvedena za klientem
 5. Návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově nic konzumovat. Klientovi může návštěva přinést balíček, ale vzhledem k opatřením není doporučeno v průběhu návštěvy konzumovat přinesené/obdržené pochutiny, potraviny.
 6. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu. Návštěvy budou probíhat na pokoji, kdy je před započetím návštěvy potřeba zajistit podmínky pro její uskutečnění  
 7. Časové omezení návštěvy – 30 minut. Důvodem je umožnění dalších návštěv u ostatních klientů. Dále je potřeba ze strany domova (pracovníkem) zajistit po každé návštěvě dezinfekci prostor, povrchů.  

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pracovníků domova. Proto děkujeme za pochopení.

Prosíme návštěvníky o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají i jiné úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují chod služby a důležitou péči o všechny naše klienty. 

V rámci nouzového stavu zatím stále platí zákaz opuštění domova klientem.

Diskutuje se o tom, zda klienti budou moci strávit Vánoční čas u svých blízkých. Pokud to schválí a bude to možné, po návratu do našeho domova budou klienti u nás otestováni. Tyto všechny informace dostáváme za pochodu. Jakmile budeme mít bližší zprávy, určitě o nich budeme informovat na našich webových i facebookových stránkách.

 

Celý kolektiv Domu klidného stáří, spol. s r.o. pevně věří ve vaše pochopení a vstřícnost. Zároveň děkujeme za vaši podporu, kterou nám stále projevujete.


Dům klidného stáří 

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a     

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.