Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

OPATŘENÍ v souvislosti s onemocněním COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě Mimořádného opatření ze dne 3. 7. 2020, s účinností od 4. 7. 2020 DO ODVOLÁNÍ omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb.

Proto žádáme i nadále o vaši shovívavost a dodržování níže uvedeného: 

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 a postupným uvolňováním opatření připravilo POZVOLNÝ plán návratu do běžného života, a to za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Ministerstvo zdravotnictví v rámci uvolňování POVOLUJE od 25. 5. 2020 MOŽNOST návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

Dům klidného stáří, spol. s r.o. v návaznosti na pozvolné uvolňování, doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví VYDAL OPATŘENÍ pro vstup do zařízení za účelem návštěvy rodinného příslušníka, klienta Domu klidného stáří, spol. s r.o.

Vymezení doby návštěvy: vzhledem k situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, pozvolnému uvolňování a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí budou NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY ZATÍM TAKTO:

Léčebna dlouhodobě nemocných     PO - ST - SO     od 14:00 do 17:00 hodin

(s ohledem na potřebné zajištění zdravotnických úkonů, hygien, vizity, vyšetření, léčebný režim, včetně rehabilitace)

Domov se zvláštním režimem          PO - ST - SO    od   9:00 do 11:00 hodin

                                                                                   od 14:00 do 17:00 hodin

Po dobu nezbytně nutnou bude od 25. 5. 2020 zaveden sešit návštěv, kam žádáme, aby se všechny příchozí osoby zapisovaly (čitelně). Sešit návštěv bude umístěn na sesterně LDN i DZR, kde je NÁVŠTĚVA POVINNA SE OHLÁSIT!!! Na sesterně bude příchozí osobě změřena teplota a předáno prohlášení o bezinfekčnosti.

V případě, že se návštěva NEOHLÁSÍ na sesterně, dopouští se tím porušení tohoto opatření, nedodržení pravidel domova a může být vykázána z Domu klidného stáří, spol. s r.o. (toto chování může být chápáno jako porušení v rámci ochrany veřejného zdraví). 

DOPORUČENÍ

                              Léčebna dlouhodobě nemocných - sesterna     tel. číslo: 352 661 086

                               Domov se zvláštním režimem - sesterna          tel. číslo: 775 894 075

Důvodem je, aby v jednom čase nedošlo k vysoké kumulaci, koncentraci cizích osob v zařízení a mohl být zajištěn klidný průběh poskytování jak zdravotnické, tak sociální služby, návštěv a následná dezinfekce prostor, povrchů.

Pobyty MIMO zařízení (v rámci rodiny) v Domově se zvláštním režimem - zatím žádáme o zvážení tohoto kroku a vytrvání. V případě, že si rodina přeje vzít klienta Domova se zvláštním režimem na pobyt k sobě domů, bude Dům klidného stáří, spol.  r.o., po konzultaci s lékařem, požadovat při návratu klienta do pobytové sociální služby test na COVID-19 (potvrzení o negativitě). Test bude zajištěn a vyhotoven ze strany a na náklady rodiny, případně klienta a je potřeba ho doložit při návratu do zařízení. Tak jako tomu je při přijetí či návratu ze zdravotnického zařízení. Rovněž je a bude klientovi nařízena preventivní karanténa, po nezbytně nutnou dobu.

Vše, co je možné zjišťovat, řešit (sociální oblast, sociální poradenství) i jinou formou, než osobním kontaktem, řešte prosím jiným způsobem (telefonicky, e-mailem)

              sociální pracovnice       tel. číslo: 775 894 051     e-mail: langova.dks@gmail.com

U OSOB / KLIENTŮ, KTEŘÍ JSOU V KARANTÉNĚ, PREVENTIVNÍ IZOLACI = NEBUDOU I NADÁLE UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY, A TO PO CELOU DOBU, KDY JE POTŘEBNÉ KARANTÉNU/IZOLACI DODRŽET (14 dní od přijetí do zdravotnické či pobytové sociální služby).

POKUD TO CELKOVÝ STAV KLIENTA UMOŽŇUJE, JE DOPORUČENO, ABY NÁVŠTĚVA PROBÍHALA VE VENKOVNÍCH PROSTORECH, případně ve společných prostorách zařízení - chodby, v rámci LDN "obýváček", v rámci DZR společenská místnost)

NÁVŠTĚVY MOHOU PROBÍHAT V REŽIMU MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY NA JEDNOHO KLIENTA VE STEJNÉM ČASE (bude řešeno individuálně v návaznosti na možnosti v rámci pokoje, s ohledem na klienty, kteří sdílí společný pokoj).

NUTNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK - ROUŠKA / RESPIRÁTOR - PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

DEZINFEKCE RUKOU - PŘI VSTUPU DO ZAŘÍZENÍ (jak v rámci LDN, tak DZR) BUDE PRO NÁVŠTĚVY PŘIPRAVENA DEZINFEKCE. Rovněž DOPORUČUJEME používat jednorázové ochranné pomůcky rukou - rukavice.

KAŽDÁ NÁVŠTĚVA SE PO PŘÍCHODU DO ZAŘÍZENÍ OHLÁSÍ NA SESTERNĚ (LDN, DZR), KDE JÍ BUDE ZMĚŘENA TEPLOTA

Zprvu, ŽÁDÁME o pochopení a ČASOVÉ OMEZENÍ návštěvy - důvodem je možnost další návštěvy u daného klienta, ale i u ostatních klientů (hlavně v rámci jednoho pokoje)

V RÁMCI NÁVŠTĚVY JE POTŘEBA DODRŽOVAT SOCIÁLNÍ VZDÁLENOST - TEDY ODSTUP 1,5 - 2 METRY

VĚTRÁNÍ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY - na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, je doporučeno zajistit v průběhu návštěvy větrání prostor, místnosti.

 

Věřte, že toto období nebylo, není a zatím stále nebude pro nikoho z nás jednoduché - jak pro naše klienty, nás, zaměstnance, tak pro vás, rodiny, blízké osoby.

V prvé řadě nám jde o zajištění bezpečí, ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců.

Buďme prosím, všichni rozumní, ohleduplní, chápaví a vstřícní.

 

O veškerých změnách budete aktuálně informováni prostřednictvím našich webových stránek (www.klidne-stari.cz) i facebookových stránek (Dům klidného stáří, spol s ro - www.facebook.com/dumklidnehostarisvatava), při návštěvě, či jiným vhodným způsobem.

 

Celý kolektiv Domu klidného stáří, spol. s r.o. pevně věří ve vaše pochopení a vstřícnost. Zároveň děkujeme za vaši podporu, kterou jste nám dosud projevovali.

Vedení společnosti zároveň děkuje všem svým zaměstnancům za setrvání, pracovní nasazení, za jejich přístup a zodpovědost, v tomto nelehkém, psychicky i fyzicky náročném období.

 

           

Dům klidného stáří

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.