Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. prosince 2020 č. 1370
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;
II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

 

INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV (LDN)

Vláda ČR ve svých mimořádných opatřeních omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů tak, že návštěvu lze připustit POUZE za podmínky, že osoba navštěvující pacienta splní některou z níže uvedených podmínek:

1. doloží doklad o negativním RT-PCR testu nebo antigenním testu (POC) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM, ne starším 48 hodin

2. předloží potvrzení od lékaře, že u něj bylo laboratorně potvrzeno onemocnění COVID-19, plynula u něj doba izolace dle platného nařízení / MO, a od prvního pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

3. pokud předloží doklad o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19, kdy:

3.1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale NE více než 90 dní, pokud NEBYLA aplikována druhá dávka očkování

3.2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoufázového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale NE více NEŽ 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3.3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale NE více než 9 měsíců

· a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

4. všechny návštěvy musí být předem telefonicky ohlášeny a rezervovány na určitý den a čas, abychom mohli regulovat množství cizích osob v našem zařízení (omezený počet osob ve vnitřním prostoru v jeden čas …)

Rezervace návštěv probíhají stále na tel. čísle: 778 429 036. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K telefonické rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu tuto dobu: pondělí až pátek – od 9:00 do 11:00 hodin

Návštěvní dny jsou určeny:

Pondělí – od 13:00 do 17:00 Středa – od 13:00 do 17:00 pátek – od 13:00 do 17:00

5. Každý návštěvník si při příchodu do budovy vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2. NUTNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORU, PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY! I z tohoto důvodu není možné konzumace stravy, nápojů po dobu návštěvy. Pokud to celkový stav klienta umožní, bude i on zajištěn po dobu návštěvy ochrannou pomůckou dýchacích cest. Klientovi může návštěva přinést balíček, ale vzhledem k opatřením nedoporučujeme v průběhu návštěvy konzumovat přinesené/obdržené pochutiny, potraviny.

6. Návštěvě bude předáno Čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit a odevzdat před započetím návštěvy sloužícímu pracovníkovi.

7. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.

8. Časové omezení návštěvy – 30 minut. Důvodem je umožnění dalších návštěv u ostatních klientů. Dále je potřeba ze strany domova (pracovníkem) zajistit po každé návštěvě dezinfekci prostor, povrchů.

9. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu.

 

Prosíme rovněž o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají své úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují chod domova, důležitou péči o všechny naše klienty.

 

Všem Vám děkujeme za pochopení, trpělivost a dodržování.

 

Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových i facebookových stránkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizovaná verze: 25. 5. 2021

 

 


Dům klidného stáří 

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a     

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.